Chương trình Con Đường Thành Công"Đừng chờ đợi, thời gian chẳng có gì khác ngoài NGAY BÂY GIỜ. Bắt đầu ngay chỗ bạn đứng, với tất cả những gì mình có, những phương tiện tốt hơn sẽ được tìm thấy dọc theo cuộc hành trình." - Napoleon Hill

Giải mã Tương Lai

 Kiến thức

 Mục Tiêu

Bí quyết 

 Bền Bỉ

 Khát Vọng

 Quy luật

 Tư duy Tích cực

 Chiến lược

  • Hiện Tại (A)
  • Làm thế nào đi từ A đến B?
  • Mục Tiêu (B)
Hiện Tại (A)
Làm thế nào đi từ A đến B?
Mục Tiêu (B)